مجموعه عطرهای مهران مدیری

مجموعه فیلم

مجموعه موزیک

مجموعه سالگرد

معرفـــی عطرهای کلکــــسیون مــهران مــدیری

مــهران مدیری

عطر مهران مدیری تعاملی است میان دو هنر برجسته؛ فیلم و عطر

دنیایی از احساسات در تصویر و رایحه، رابطه ای میان چشم و بینی، جهانی از خاطرات که در هر لحظه با دیدن یک تصویر یا استشمام یک رایحه زنده می شود. فیلم و عطر هر دو لحظات را ثبت و ضبط می کنند و خاطرات و تجربیات گذشته را دوباره زنده می کنند.

بماند به یادگار، لحظاتی شاد که با یک رایحه در ذهن ثبت می شود.
بماند به یادگار، احساس شور و عشقی که با یک رایحه خوش همراه می شود.
بماند به یادگار، رایحه خوش عطری که بر خاطرات نقش بسته است.

مجموعه فیلم مهران مدیری

کلوزآپ

مخصوص آقایان

پلان

مخصوص بانوان

پلان

مخصوص آقایان

کلوزآپ

مخصوص بانوان

مجموعه موزیک مهران مدیری

رِ ماژور

مخصوص آقایان

مینور

مخصوص بانوان

رِ مینور

مخصوص بانوان

ماژور

مخصوص آقایان

مجموعه سالگرد مهران مدیری

اُمِژ

مخصوص آقایان

55

مخصوص آقایان

انیورسری

مخصوص آقایان